fbpx

Fogalomtár


Árindex
Árindexeknek az infláció mérőszámait hívjuk mely termékenként, illetve szolgáltatásonként változik. Olyan viszonyszámok, melyek megmutatják az átlagos árszintek arányát két időpont között. Attól függően, hogy milyen termékcsoport átlagos árszintjével számolunk, sokféle inflációs indexhez jutunk (export, fogyasztás, beruházás, ipar, mezőgazdaság stb.)
Forrás


Biomassza
Biomassza alatt energetikaliag hasznosítható növényi és állati természetes úton lebomló energiahordozóként hasznosítható melléktermékeket értünk. Elsődleges előnyük, hogy fosszílis energiahordozók helyett használhatóak ezáltal környezetbarátabbak, megújuló energiaforrásoknak tekinthetők. Biológiai eredetű szervesanyag tömeg. Halmazállapot szerint létezik szilárd, cseppfolyós és gázhalmazállapotú biomasszák.
Forrás


Egy főre jutó nettó jövedelem
Azt a jövedelem, amelyet a munkavállaló kézhez kap az adók és járulékok levonása után, tehát az az összeg, amely az adott szeméy gazdasági vásárlóerejét meghatározza. A magánszemélyek jövedelme származhat a bérből, fizetésből, valamint egyes javak hasznosításából (föld- vagy lakásbérbeadás, osztalék), illetve saját vállalkozás üzemeltetéséből is.
Forrás


Energiahatékonyság
A teljes eredmény és a teljes ráfordítás hányadosa a hatékonyság. Ez az energiahatékonyság esetében azt jelenti, hogy ugyanakkora méretű energiát kevesebb energiaforrásból lehet előállítani, valamint, ha ugyanannyi energiaforrásból nagyobb energiamennyiség termelhető. Energiahatékonysági programok célja az energiafogyasztás és a költségek csökkentése.
Forrás


Épületenergetikai besorolás
Egy épület energetikai besorolása annak energiahatékonyságát jelzi, ahol a legkisebb energiaigényű épületek AA++ a legmagasabb energiafelhasználású épületek pedig „JJ” jelölést kapnak. Ez a jelzés közvetlenül utal az adott ingatlan fenntartási, üzemeltetési költségeire, bár az egyenlet az adott ingatlanon kívüli tényezőket is magában foglal.
Forrás


Eurostat
Az EU egyik Főbizottsága, melynek fő feladata megbízható statisztikai adatok biztosítása az EU intézményeinek, illetve európai szintű adatok feldolgozása és elemzése. Az Eurostat adatfelvétellel nem foglalkozik, a szükséges adatokat a tagállamok statisztikai hivatalaitól szerzik be. Fontos szerepe van még az európai statisztikai módszerek harmonizációjában is.
Forrás


Fogyasztói árindex
Az infláció mértékének jelölésére alkalmas szám. Méri a lakosság által megvásárolt áruk, igénybe vett szolgáltatások árának átlagos változását egy meghatározott időintervallumon belül, akár különböző fogyasztói csoportokra lebontva is.
Forrás


Fogyasztói kosár
A háztartások által egy év alatt elfogyasztott összes árut és szolgáltatást „kosárba” rendezik. Ebben minden egyes árucikknek meghatározott ára van, amely időről időre változhat. Az éves inflációt úgy kapjuk meg, hogy a teljes kosár egy adott havi árát összehasonlítjuk az egy évvel korábbival.
Forrás


Fosszilis energiahordozók
Növényi és állati maradványokból keletkező, levegőtől elzárt bomlás során létrejött energiahordozók, amik évmilliók alatt alakultak ki. Szilárd, folyékony vagy gáznemű halmazállapotúak, nagy az energiasűrűségük, főként szenet és hidrogént tartalmazó vegyületek. Ezek a nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak. Alapvető fosszilis energiahordozók a szén, a kőolaj, az olajtermékek és a földgáz.
Forrás


Háztartás
Olyan személyek összessége, akik – függetlenül a rokoni kapcsolatoktól – közös jövedelmi, illetve fogyasztói közösséget képeznek, folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben közösen viselik. A háztartás a statisztikában a gazdaság azon területe, ahol a fogyasztás végbemegy.
Forrás


Indikátor
Az indikátor olyan paraméter vagy érték, amely rámutat, információt vagy leírást nyújt valamilyen kapcsolódó jelenség, a környezet vagy a terület állapotáról, helyzetéről. Az indikátorok közvetítők a statisztikai megfigyelések és a gazdasági, társadalmi jelenségek között. Az indikátorokkal szemben megfogalmazott követelmények közül a szakirodalom a specifikus jelleget, a mérhetőséget, az elérhetőséget, a megbízhatóságot, és abehatárolt időszakra vonatkozó jelleget hangsúlyozza. Az indikátor egyik fő funkciója az adatredukció, az a követelmény, hogy csökkentse a figyelembe veendő információk mennyiségét a döntéshozók számára.
Forrás


Jövedelmi ötödök (kvintilisek)
A felvétel népességének az egy főre jutó éves nettó jövedelem alapján sorba rendezett ötödei, Tehát, a népességet az egy főre jutó évi nettó jövedelem alapján sorba rendezzük, és az így rendezett személyeket 5 egyenlő részre osztjuk. A teljes sokaság egy ötöde alkot egy decilist. A kvintilisek felső határa azonos a páros sorszámú decilisek határával.
Forrás 1
, Forrás 2


Jövedelmi tizedek (decilisek)
A népesség egy főre jutó évi nettó jövedelme alapján sorba rendezett tizedei. Tehát, a felvétel népességét az egy főre jutó évi nettó jövedelem alapján sorba rendezzük, és az így rendezett személyeket tíz egyenlő részre osztjuk. A teljes sokaság egy tizede alkot egy decilist.
Forrás 1
, Forrás 2


KSH
Központi Statisztikai Hivatal feladata a magyarországi gazdasági és társadalmi adatfelvételek megtervezése, adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése és közzététele. Szakmailag független, viszont a mindenkori kormány alá tartozó hivatal. A KSH az egyik legfontosabb adatszolgáltató intézmény, aminek adatait az Országgyűlés, közigazgatási szervek, önkormányzatok, természetes személyek, gazdasági és a hírközlő szervek, illetve a tudományos élet használja fel.
Forrás


Létminimum
A létminimum statisztikai fogalom: egy úgynevezett küszöbérték, amelyhez mérten meghatározható az abszolút szegénységben élők száma vagy aránya. A küszöbérték azt a jövedelmi vagy fogyasztási szintet adja meg, amelyet a "normális" életvitelhez szükségesnek tartunk. Abszolút szegénynek pedig azt tekintjük, akinek a jövedelme (pontosabban: egy főre jutó, vagy ekvivalens jövedelme) a küszöbértéknél kisebb.
Forrás


Lignit
Fosszilis tüzelőanyag, a szenesedés legalsó fokán álló fás barnakőszén. Előnye, hogy kisebb energia befektetéssel járó, külszíni fejtéssel is kinyerhető, hátránya, hogy az alacsony hatásfokú tüzelőanyagok közé tartozik ezért főként főleg helyben, erőművekben alkalmazzák. Erősen környezetszennyező hatású.
Forrás


Medián
Középéték, helyzeti középérték egy sorba rendezett adatsor (számsor) azon eleme amelynél a nála nagyobb és kisebb számok száma azonos a számsorban, tehát az adatthalmat két egyenlő részre osztja. Páratlan adathalmaz esetén 1, páros számú adathalmaz esetén 2 mediánt állapítanak meg, ahol a 2 középső szám átlaga a medián.
Forrás 1
, Forrás 2


Medián jövedelem
Azt a jövedelmet jelenti, amelynél az adott lakosság fele keres kevesebbet, illetve a másik fele többet. Ennek meghatározásában a népesség száma a fontos, tehát nem összetévesztendő az átlagkeresettel, aminél a keresett összeg adja a számítás alapját.
Forrás 1
, Forrás 2


Megújuló energiaforrások
A megújuló energiaforrások (a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, az óceánból nyert energia, a geotermikus energia, a biomassza és a bioüzemanyagok) a fosszilis tüzelőanyagok alternatívái, amelyek segítséget nyújtanak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez, diverzifikálják az energiaellátást, valamint csökkentik a fosszilis tüzelőanyagok (különösen az olaj és a gáz) megbízhatatlan és változékony piacaitól való függést.
Forrás


Pénzügyi eszköz
Vagyonra vagy jövedelemre vonatkozó követelések, melyek csak más pénzügyi eszközökön át válthatók be valamilyen jószágra. Pénzügyi eszköznek minősül minden olyan befektetési eszköz, tőzsdei termék, és minden más eszköz, amelynek forgalmazását szabályozott piacon engedélyezték, illetve az a befektetési eszköz is, amely nincsen jelen szabályozott piacon, ám értéke egy szabályozott piacon lévő eszköztől függ.
Forrás


Primer energiafelhasználás
Energiaforrások szerint a villamos energia, a hőenergia, és az egyéb, rendelkezésre álló energiaforrások formájában felhasznált energia összes mennyiségét mutatja. Bemutatja a rendelkezésre álló energiaforrásokkal kapcsolatos környezetterhelés mértékét. A különböző energiaforrások tudatos és kiegyensúlyozott felhasználása fontos lépés lehet a fenntartható gazdaság felé.
Forrás


Primerenergia
Az energiahordozók elsődleges, fosszilis energiában kifejezett értéke. Pl. elektromos energia felhasználása során az erőművi átalakítás és szállítási veszteségek miatt 2-3-szor annyi energiát fogyasztunk elsődleges (pl. gáz) energiahordozóból, mintha az elsődleges energiahordozót nem szállítanánk el hanem helyben hasznosítanánk.
Forrás


Reálérték
A jövedelem vásárlóerejét jelenti, azt, hogy valójában mennyit is ér az a jövedelem, mi vásárolható meg belőle. A reálérték megegyezik a nominál érték (folyóáras érték) és az infláció hányadosával. Ennek kiszámítása arra való, hogy a pénz értékének változását, tehát az inflációt kiszűrjük két vizsgált időszak összehasonlításából.
Forrás


Reprezentatív felmérés
Reprezentativitásról akkor beszélünk, ha valószínűségi mintavétel során úgy választjuk ki a megkérdezendő személyeket, hogy azok véleménye statisztikailag nem tér el jelentősen attól, mintha a teljes vizsgált alapsokaságot (annak minden tagját) megkérdeztük volna. Ez a napi gyakorlatban azt jelenti, hogy például választások előtt elég megkérdezni 1.000-1.200 főt és az ő véleményük pontosan reprezentálja (bizonyos hibahatáron belül) a teljes választói sokaság véleményét. Hihetetlen, de igaz, statisztikai, matematikai módszerekkel igazolható. Magyarországon a legtöbb reprezentatív kutatás az említett 1,000-1,200-1,500 fős mintán történik.
Forrás


Rezsicsökkentés
Rezsicsökkentés alatt a közszolgáltatások végfogyasztói árainak jogszabályok által megszabott mértékű csökkentését kell érteni.[1]” 2013. évi LIV. törvény 9. § Közszolgáltató alatt e törvény alkalmazásában a következőket kell érteni: villamosenergia-kereskedő, földgázkereskedő és a földgázelosztó, távhőszolgáltató, vízközmű-szolgáltató és a kéményseprő-ipari közszolgáltató. 2013.
Forrás


Szálló por (PM)
A levegőben lebegő szilárd és folyékony anyagok elegye. Részecskeméret alapján 2 nagy csoportra osztható: 10 mikrométer átmérőjű durva részecskék és 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű, „finom” porszemcsék, melyek belélegezve a tüdő mélyébe jutnak, felszívódnak és a keringésbe kerülnek. Ezek főleg aeroszolokból, égési termékekből, és kondenzálódott szerves vagy fém részecskékből állnak, és a szálló por mutagén hatásáért és savasságáért felelősek, valamint közvetlen légzőszervi megbetegedéseket okoznak.
Forrás 1
, Forrás 2


Szegénységi küszöb
Egyszerűbb megközelítésben a szegénységi küszöb egy adott számú lakosság medián jövedelmének a felét jelenti. Fontos megjegyezni, hogy ez az összeg nem azonos a lakosság kevesebbet kereső felének átlagjövedelmével.
Forrás


Vásárlóerő paritás és standard
A vásárlóerő-paritás a valutaárfolyammal összefüggő elmélet, és számítási módszer. Az elmélet szerint a mindenkori árfolyamok a két ország fogyasztói árszínvonalának kifejezői, meghatározása pedig a két ország fogyasztói árindexeinek összevetésével végezhető el. A vásárlóerő-paritás mint számítási módszer méri, hogy mennyi terméket és szolgáltatást lehet vásárolni egy valutában egy másik valutához mérve, figyelembe véve a különböző országokban eltérő árakat.
Forrás


Végső energiafelhasználás
A végfelhasználók számára energiafelhasználás céljából átadott energia mennyiségét mutatja. A mutató számba veszi a különböző végfelhasználók, ezen belül a társadalmi ellátórendszerek modernizációs folyamatainak eredményeit.
Forrás